χοίρος Kahib, Hungahib, Pietrin, Durock κλπ

  • κατά τις απαιτήσεις του πελάτη
  • κατηγορίες: 12-20 κιλών 
  • 20-30 κιλών
  • 30-40 κιλών